Regulamin

Regulamin platformy integracyjnej Sheepla

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu sheepla.com oraz Platformy Sheepla prowadzonych przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie 00-871, ul. Żelazna 67/77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487758, posiadającą NIP: 521 36 62 348 oraz numer identyfikacyjny REGON: 147004975 z kapitałem zakładowym 260 000, 00 zł opłaconym w całości zwanej w dalszej części Regulaminu jako Sheepla.

I. POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Użytkowania Serwisu sheepla.com oraz Platformy Sheepla.

2. Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej
w dalszej części Regulaminu jako Sheepla.

3. Użytkowniku – jest to osoba fizyczna lub prawna zawierająca Umowę oświadczenie Usługi Platformy Sheepla
z Operatorem.

4. Serwisie sheepla.com – oznacza internetową stronę działającą pod adresem sheepla.com, na której Użytkownik może wybrać Plan abonamentowy i zarejestrować się w celu korzystania z Usług Platformy Sheepla.

5. Platformie Sheepla – oznacza internetową platformę integracyjną funkcjonującą pod adresem internetowym: https://panel.sheepla.pl/, zaprojektowaną i wykonaną z myślą o automatyzacji procesów logistycznych.

6. Usłudze Platformy Sheepla – usługa polegające na pobraniu Danych Zamówienia z systemu informatycznego Użytkownika i przekazaniu ich do wskazanego w tych danych Przewoźnika w celu realizacji usługi transportowej
i przygotowania niezbędnych dokumentów, wraz z późniejszym monitorowanie stanu realizacji usługi w dalszej części zwanej także Usługą.

7. Koncie – funkcjonalności oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi pod unikalnym loginem w ramach Platformy Sheepla.

8. Umowie – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Platformy Sheepla, którą Użytkownik zawiera z Operatorem poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

9. Ustawie – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

10. Przewoźniku – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, świadczące usługi transportowe, kurierskie lub pocztowe na zlecenie Nadawcy.

11. Kliencie – osoba fizyczna lub prawna na rzecz, której Użytkownik realizuje usługi, w szczególności wiążące się
z fizyczną wysyłką przedmiotu zamówienia realizowaną przez Przewoźnika.

12. Nadawcy – osoba fizyczna lub prawna wysyłająca zamówienie do Klienta poprzez Panel Sheepla, korzystająca z usług Przewoźnika, na podstawie porozumienia.

13. Systemie Informatycznym Nadawcy – system informatyczny Użytkownika, poprzez który przyjmuje, realizuje oraz zarządza zamówieniami Klienta.

14. Danych Zamówienia – informacje odnoszące się do konkretnej usługi realizowanej przez Użytkownika na rzecz Klienta w szczególności:

14.1 Imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej będącej Klientem;
14.2. Identyfikator (numer ID) Klienta w systemie informatycznym Użytkownika (np. system obsługujący sklep internetowy, system klasy ERP, itp.);
14.3. Numer(y) telefonu kontaktowego Klienta;
14.4. Adres(y) poczty elektronicznej Klienta;
14.5 Adres(y) korespondencyjny/adres dostawy Klienta;
14.6. Sposób płatności za realizację usługi przez Nadawcę na rzecz Klienta oraz kwotę płatności;
14.7. Nazwa Przewoźnika oraz sposób realizacji przesyłki (nazwa usługi realizowanej przez Przewoźnika);
14.8. Dodatkowe uwagi Klienta przekazane Nadawcy podczas składania zamówienia na jego usługę.

15. Planu abonamentowym – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie https://pl.sheepla.com/cennik/ planów.

16. Dniu Roboczym – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. Aktywności na koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć generowanie przez Użytkownika dokumentów przewozowych poprzez platformę Sheepla.

18. Okresie Testowym – 15 następujących po sobie dni, liczonych od następnego dnia po dokonaniu rejestracji w panelu Sheepla, umożliwiających bezpłatne testowanie platformy Sheepla Użytkownikowi.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Serwisu sheepla.com jest świadczenie usług w zakresie automatyzacji procesów logistycznych w systemie informatycznym Użytkownika oraz udostępnienie narzędzi w postaci Platformy Sheepla do zarządzania i monitorowania przesyłek kurierskich.

2. Aby korzystać z Serwisu sheepla.com, Platformy Sheepla oraz ich zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „Cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail.

3. Korzystanie z Platformy Sheepla możliwe jest po uprzednim wyborze Planu abonamentowego dostępnego na stronie https://pl.sheepla.com/cennik/ , następnie prawidłowym przejściu etapu rejestracji, w tym akceptacji niniejszego Regulaminu, w Serwisie sheepla.com oraz konfiguracji konta w Panelu Sheepla.

4. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest możliwość korzystania z Platformy Sheepla, na zasadach opisanych Regulaminem.

5. Użytkownikowi przysługuje jednorazowy Okres Testowy trwający 15 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu Rejestracji.

6. Platforma Sheepla umożliwia Użytkownikowi, w zależności od wybranego planu taryfowego, korzystanie
z następujących funkcjonalności:

6.1. Zarządzanie zamówieniami napływającymi z wielu kanałów zintegrowanych z Platformą Sheepla (np. sklep www, platforma aukcyjna, system ERP);
6.2. Automatyczna synchronizacja danych przesyłek na podstawie napływających zamówień;
6.3. Automatyczne zapisywanie danych odbiorcy w książce adresowej, możliwość jej edycji;
6.4. Przygotowywanie oraz drukowanie dokumentów przewozowych (etykiety, raportu zbiorczego) dla zintegrowanych przewoźników dla poszczególnych przesyłek;
6.5. Komunikacja z systemami informatycznymi Przewoźników;
6.6. Tracking i monitoring przesyłek (powiadomienia e-mail / sms);
6.7. Obsługa zleceń odbioru przesyłek od Nadawcy przez kuriera Przewoźnika (zamawianie przewoźnika) usługa może być ograniczona w zależności od możliwości integracji z systemem informatycznym Przewoźnika;
6.8. Dynamic pricing – indywidualne reguły koszyka, dostosowane do metod dostawy, kategorii produktów, dostępności, ceny, danych odbiorcy i innych;
6.9. Obsługa drukarek etykiet firmy Zebra oraz Epson;
6.10. Konta biznesowe (np. biuro / magazyn) oraz systemowe (użytkownicy);
6.11. WebAPI Sheepla;
6.12. Kanał komunikacji z Kupującymi.

7. Hasło do Platformy Sheepla musi spełniać wymagania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i składać się przynajmniej z 8 znaków, w tym małych i dużych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych. Użytkownik ma obowiązek zmiany hasła nie rzadziej, niż co 30 dni.

8. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom,
z wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie następuje osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

9. Konto na Platformie Sheepla nie może być sprzedane, zamienione, odstąpione.

10. Sheepla ma prawo usunąć Konto Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy:

10.1. Operator nie odnotował Aktywności na Koncie Użytkownika dłużej niż trzy (3) miesiące;

10.2. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu;

10.3. Nieuregulowane należności z tytułu korzystania z Platformy Sheepla przekraczają okres dwóch (2) miesięcy.

11. Sheepla zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z utrzymania rejestracji Konta na Platformie Sheepla. Celem rezygnacji Użytkownik winien złożyć oświadczenie w formie elektronicznej na adres office-pl@sheepla.com, na co najmniej 7 dni przed upływem danego miesiąca, w którym Użytkownik chce zrezygnować z Konta.

13. W przypadku korzystania z usługi SMS konieczne jest uzupełnienie i przesłanie do Operatora oświadczenia
o wykorzystywaniu nadpisu (nazwy) wimieniu Nadawcy.

14. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza że:
14.1. Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
14.2. Dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu oraz Panelu Sheepla;
14.3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą;
14.4. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów prawidłowej realizacji Umowy;
14.5. Wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu oraz Platformy Sheepla;
14.6. Umieszczone na Koncie dane osobowe, logotypy, informacje, dotyczące Użytkownika lub innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem oraz nie narusza dóbr osób trzecich. Operator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień wymienionych w niniejszym punkcie.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik oświadcza, iż prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
a w szczególności gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą.

2. Nadawca zobowiązuje się udzielić Operatorowi wszelkich informacji technicznych niezbędnych do integracji Platformy Sheepla z systemem informatycznym Nadawcy, w zakresie umożliwiającym połączenie się z nim i pobranie
za pośrednictwem Platformy Sheepla Danych Zamówienia.

3. Nadawca zobowiązuje się powiadomić Operatora o wszelkich planowanych zmianach w zakresie informacji, o których mowa w poprzednim punkcie lub innych zmianach w systemie informatycznym Nadawcy, które mogą mieć wpływ na poprawną wymianę Danych Zamówienia z Systemem Sheepla. Informacja o zmianach powinna być przekazana przez Nadawcę nie później niż 5 Dni Roboczych przed ich wdrożeniem.

IV. OBOWIĄZKI SHEEPLA

1. Sheepla zobowiązuje się udostępniać materiały tj.instrukcje, które mają pomóc Nadawcy poprawnie korzystać
z Platformy Sheepla. Szczegółowa instrukcja korzystania i konfiguracji konta na Platformie Sheepla udostępniona została pod adresem https://pl.sheepla.com/pomoc/ .

2. Platforma Sheepla nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży rzeczy, ani też nie świadczy usług przewozu. Sprzedaż rzeczy następuje bezpośrednio pomiędzy Nadawcą a Klientem, na warunkach określonych przez Nadawcę
i przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, natomiast za dostarczenie przesyłek do Klienta odpowiada wybrany przez niego Przewoźnik.

3. Sheepla informuje, iż Platforma Sheepla współpracuje z systemami IT Przewoźników wskazanych na stronie internetowej https://pl.sheepla.com/operatorzy-logistyczni/ .

4. Sheepla dołoży wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie oraz Platformie Sheepla były zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.

5. Sheepla oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres office-pl@sheepla.com.

6. Sheepla informuje, że wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane
ze świadczeniem Usług przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika, są wysyłane za zgodą Użytkownika wyrażoną w panelu Sheepla podczas rejestracji.

7. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż zarówno warstwa graficzna, jak i programistyczna Platformy Sheepla stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), toteż korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie w tej ustawie wskazanym.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY SHEEPLA PRZEZ KLIENTÓW

1. Korzystanie z Platformy Sheepla przez Klienta wymaga uprzedniego założenia nowego konta.

2. Każdemu nowemu Użytkownikowi przysługuje jednorazowy 15-dniowy Okres Testowy na platformie Sheepla. Jeżeli Użytkownik w ciągu trzech dni od zakończenia okresu testowego, nie powiadomi Działu Obsługi i Integracji Klienta
o rezygnacji z usług, a będzie jednocześnie wykazywał Aktywność na koncie, Sheepla zastrzega sobie prawo do dołączenia tego Użytkownika do swojej bazy klientów oraz kontaktu
z Użytkownikiem w celu rozliczenia zgodnie z wybranym przez niego Planem Abonamentowym.

3. Po zalogowaniu się do Platformy Sheepla Kupujący uzyskuje dostęp do następujących funkcjonalności:
3.1. Śledzenie oraz monitorowanie przesyłek od wielu Nadawców, realizowanych przez różnych przewoźników, w ramach jednej aplikacji (również poprzez e-mail / sms);
3.2. Definiowanie adresów dostawy, które później mogą zostać wykorzystane podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Nadawcy;
3.3. Przygotowanie do druku dokumentów dla przesyłek zwrotnych w przypadku konieczności zwrotu zakupionej od Nadawcy rzeczy;
3.4. Zamawianie przewoźnika w przypadku konieczności zwrotu zakupionej od Nadawcy rzeczy;
3.5. Kanał komunikacji ze Sprzedawcą powiązany z konkretną przesyłką;
3.6. Załączniki elektroniczne.

4. Klient może również, bez konieczności zalogowania się, śledzić konkretną przesyłkę za pomocą zakładki „Śledzenie przesyłki”, wpisując numer trackingowy przesyłki w polu wyszukiwarki.

5. Sheepla nie pobiera opłat za korzystanie przez Klienta z funkcjonalności określonych w punkcie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

VI. OPŁATY

1. Wysokość opłat została określona, a znajduje się w Serwisie sheepla.com pod adresem https://pl.sheepla.com/cennik/.

2. Użytkownik otrzyma na koniec okresu rozliczeniowego Fakturę VAT wraz z bilingiem zawierającym dane transakcji do danego okresu rozliczeniowego.

3. Okresem rozliczeniowym dla niniejszej Umowy jest okres miesiąca kalendarzowego.

4. Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości określonej odpowiednimi przepisami.

VII. WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW

1. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika na Platformie Sheepla, w szczególności w ramach kanału komunikacji pomiędzy Klientem oraz Nadawcą. Sheepla nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść wypowiedzi.

2. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników na Platformie Sheepla wypowiedzi naruszających przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa lub prawa osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczonych przez niego na Platformie Sheepla wypowiedzi.

VIII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu sheepla.com oraz Platformy Sheepla
i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług
z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67/77. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji Umowy. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.

2. Administratorem danych odbiorców przesyłek nadawanych przy wsparciu Sheepla pozostaje Użytkownik.

3. Operator jest podmiotem, któremu Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Usługi Platformy Sheepla na podstawie art. 31 Ustawy.

4. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w formie elektronicznej.

5. Operator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej wydanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6. Operator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Operator oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełni wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 4

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy.

9. Na wniosek Użytkownika, jako administratora danych, Operator jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych, podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie „rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. Zbieranie informacji poprzez cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera, a opcję tę można wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:

10.1 Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.

10.2 Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

11. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: office-pl@sheepla.com.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres: contact-pl@sheepla.com.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

2. Operator zastrzega, że Serwis sheepla.com oraz Panel Sheepla, a także zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje na stronie https://pl.sheepla.com/regulamin/ przynajmniej z wyprzedzeniem 7 dni.

5. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.